Sysselsättning/Arbetssätt/Skola

FRÄMMANDE SPRÅK. Inom personalgruppen har vi flerspråkighet, samt vid behov anlitas tolk.

HEMLIKNANDE MILJÖ. Hvb Sydost vill undvika institutionell prägel, var och en ska bli sedd utifrån sina egna förutsättningar och behov. Detta gör vi genom att skapa trygghet, behandla den enskilde med respekt oavsett vilka behov eller förutsättningar som den unge har.  

VECKOPLANERING. Varje ungdoms dagliga planering utgår från dennes veckoschema. Varje veckoschema är individuellt och utgår från vilka målsättningar vi har med arbetet just för tillfället. 

Exempel på aktiviteter som kan vara med på ett veckoschema är: skolnärvaro, olika planerade samtal, städa sitt rum, mötesdeltagande, arbeta med behandlingsuppgifter, fritidssysselsättning, läkarbesök, träning/motion eller att hjälpa till i köket. Möjligheterna är dock i stort sett obegränsade och ungdomarna diskuterar upplägget tillsammans med sin kontaktperson för att vi ska hitta en bra nivå och hålla behandlingsmotivationen uppe. 

TECKENEKONOMI. På HVB Sydost jobbar vi med teckenekonomi för att stärka en god dygnsstruktur. Vi har specificerat vissa områden/beteenden under dygnet som ingår i teckenekonomin t ex att du ska passa överenskomna tider, delta i skolundervisningen/daglig sysselsättning, att vara inne på sitt rum kl 23.00 o s v. Vi tänker att detta skapar förutsägbarhet, ger ungdomarna möjlighet att själv påverka resultatet och motverkar att de känner sig (eller blir) orättvist eller godtyckligt behandlade. De poäng som ungdomarna samlar ihop, genom att sköta dessa områden, omvandlas vid veckans slut till veckolön.

SKOLA. För de ungdomar som har skolplikt alternativt går på gymnasium samverkar vi med Torsås kommun alternativt Kalmarsunds gymnasieförbund i att upprätta en fungerande skolgång för ungdomen. Syftet är att den unge ska få adekvat undervisning på den nivå han befinner sig för att i förlängningen kunna nå sina utbildningsmål.

Vid behov så individanpassas stöd i skolgången med utgångspunkt i den unges individuella behov. Detta sker då i samarbete med ansvarig rektor på den skola där den unge är aktuell. Interkommunal ersättning regleras mellan kommunerna.

I samverkan med Torsås kommun och Kalmarsunds gymnasieförbund kan vi också tillgodose icke studerande ungdomars sysselsättningsbehov. Genom kartläggning av t ex ungdomens egna intressen, förmåga och behov bygger vi en individuellt anpassad arbetspraktik som förhoppningsvis ska kunna utmynna i ett ”riktigt” jobb eller en infasning i gymnasiestudier. 

ARBETE MED KRIMINALITET. En viktig del i ungdomarnas förändringsprocess är att skapa samtal kring eventuell kriminalitet i syfte att minska riskerna för återfall. Vi pratar och reflekterar exempelvis kring aktuella brott, brottsoffer, relationer, kommunikation, känslor och om droger. Vi försöker spegla problemlösning, attityder och värderingar, tänkande, sociala färdigheter, självkontroll, hur man sätter upp egna mål och återfallsprevention.

UTBILDNINGAR OCH KOMPETENSER I VERKSAMHETEN. På HVB Sydost har vi personal med mångårig och bred kompetens kring ungdomar med särskilda behov. Likaså har vi personal med olika språklig bakgrund, vilket är en stor tillgång i kontakten med ungdomarna. Bland utbildningarna i personalgruppen märks bl a socionom, socialpedagog, integrationspedagog, kvalificerad behandlingspedagog, undersköterska, grundskolelärare Sv, En, Ma. Bland övriga utbildningar finns Cert. ADDIS-Ung, Cert. ICDP-handledare, BBIC, lösningsfokuserat arbetssätt, MI, krishantering, lågaffektivt bemötande, drogkunskap, anhörigutbildning självskadebeteende, självförsvar samt körskollärare. 

PSYKOLOG/PSYKIATRISK KOMPETENS. I samverkan med Vita villan i Kalmar kan vi tillgodose psykiatriska utredningar samt terapeutiska insatser. Här arbetar psykologer, specialistläkare och terapeuter som kan bistå med individuella planeringar runt ungdomen.

FRITID. Hos oss är den aktiva fritiden ett viktigt inslag. Ungdomarna ska alltid kunna uttrycka vilka intressen de har och kunna påverka att de får genomföra dessa. Detta är något som tas upp specifikt vid husmöten där man planerar för veckans aktiviteter. Aktiviteter kan vara fiske, naturupplevelser, matlagning, gym, fotboll, boxning, skidåkning, motorsport etc.

Vi erbjuder övningskörning med körskolelärare samt musik riktad till ungdomar.

Verksamheten använder sig av möjligheten till att skapa en meningsfull sysselsättning som en aktiv del i förändringsarbetet.

 

ADDIS Ung. ADDIS Ung är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD-10 och DSM-5:s diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk/beroende/substansrelaterat syndrom. ADDIS Ung är en vidareutveckling av ADDIS och SUDDS (Substance Use Disorder Diagnostic Schedule) – ett diagnosinstrument utvecklat av Norman G. Hoffman, Ph. D och Patricia A. Harrison, Ph. D och validerat på Mayo Clinic, Rochester MN, USA.

HVB Sydost kan på uppdrag utföra ADDIS Ung-utredningar. Det går bra att beställa en utredning av oss även om ungdomen inte är placerad på HVB Sydost. Kontakta föreståndare Jörgen Fohlin för ytterligare information.

ACTIVITIES OF DAILY LIVING. ADL är det dagliga livets aktiviteter som återkommande rör personlig vård, kommunikation och aktiviteter kring boende och dess skötsel. Regelbunden ADL-träning ger ungdomarna möjlighet till ökat självförtroende och självständighet. Träningen är individuellt anpassad och riktas till var och en utifrån den enskildes behov. Det kan ske både i grupp och enskilt och syftar till att främja ungdomens självständighet och ansvarstagande. Det är viktigt att ungdomarna ska kunna utföra och delta i åldersadekvata aktiviteter som han vill eller förväntas utföra i sitt dagliga liv. Det kan handla om att t ex förbereda och tillaga en måltid, städa och tvätta eller att ta ansvar för sin personliga hygien, m.m. 

DROGAVÄNJNING. För de ungdomar som missbrukar eller är beroende av cannabis eller andra droger, och som vill sluta, jobbar vi individualterapeutiskt med externa beroendeterapeuter. Syftet är att påverka missbruket, tankemönster samt psykologisk och social kompetens så att ungdomen ska få redskap att undvika återfall.

Vi jobbar manualbaserat, men terapeuten anpassar sessionerna efter varje ungdoms enskilda behov. Det finns metodmässiga inslag i innehållet som även används i MI och återfallsprevention.